Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Helpdesk & FAQ's

Voor vragen over de toepassing en het gebruik van de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur kunt u de ‘Helpdesk’ benaderen. Binnen enkele dagen krijgt u bericht dat uw vraag/melding in behandeling is genomen en wordt aangegeven wanneer u een terugmelding kunt verwachten. Sommige zaken kunnen wellicht snel worden opgelost; voor andere zaken kan gelden dat deze pas tijdens ‘groot onderhoud’ worden verwerkt. Alle vragen worden bijgehouden en dragen bij aan het actueel houden en verder verbeteren van de methodes.  Aan de hand van de vragen wordt een lijst met veelgestelde vragen (‘FAQs’) opgesteld en geplaatst op deze website.

> Stel uw vraag over de Waterwijzer Landbouw

> Stel uw vraag over de Waterwijzer Natuur

FAQ's Waterwijzer Landbouw

1. Uit welke onderdelen bestaat de Waterwijzer Landbouw?

Waterwijzer Landbouw bestaat uit een a) metamodel (WWL-tabel) en b) een modelinstrumentarium voor maatwerkberekeningen.

ad a) De WWL-tabel is een metamodel binnen Waterwijzer Landbouw gebaseerd op tienduizenden berekeningen met SWAP-WOFOST voor 30 jaar, 5 weerstations, 72 bodemtypen, 100 grondwaterregimes per bodemtype, enkele zoutconcentraties in beregeningswater en voor de meest voorkomende landbouwgewassen in Nederland met apart gekwantificeerde resultaten voor gewasopbrengst ten gevolge van directe effecten, uitgesplitst naar droogte-, nat- en zoutschade, en indirecte effecten. De WWL-tabel is toegankelijk gemaakt via een eenvoudig toepasbare tool. Bij de WWL-tabel hoort ook de doorvertaling van gewasopbrengst-verschillen naar economische effecten.

ad b) SWAP-WOFOST (-BBPR of –KWIN) is het instrumentarium voor maatwerkberekeningen, namelijk berekeningen
van gewasopbrengst in relatie tot droogte, zuurstoftekort en zout (SWAP-WOFOST), bijbehorende effecten op bedrijfsvoering voor melkveehouderij (met BBPR) en bijbehorende effecten op economisch resultaat (BBPR of KWIN). Dit instrumentarium zal vooral worden ingezet voor het doorrekenen van specifieke of lokale situaties, zoals een bijzonder bodemtype, een bijzonder geval van graslandgebruik of effecten van extreem weer binnen een jaar.

2. Hoe verhoudt SWAP-WOFOST zich tot metaSWAP?

Naast Waterwijzer Landbouw, gebaseerd op SWAP-WOFOST bestaat ook het modelinstrument MetaSWAP-WOFOST. MetaSWAP is onderdeel van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, NHI. WOFOST is dat nog niet. MetaSWAP is geen metamodel in de normale betekenis van het woord, omdat een aantal onderdelen van SWAP zonder vereenvoudiging zijn overgenomen, zoals de onderdelen voor drainage en infiltratie. MetaSWAP is wel afgeleid van SWAP.

MetaSWAP is een dynamisch model voor de onverzadigde zone, ontwikkeld om SWAP te vervangen bij het grootschalig doorrekenen van (heel veel) bodem-plant-atmosfeerkolommen die gekoppeld zijn aan geïntegreerde gebiedsmodellen van grondwater- en oppervlaktewater. Het vervangen van SWAP heeft dan als redenen: a) het reduceren van de rekentijd en b) het beheersbaar maken van de gegevensstromen. De keuze voor SWAP of MetaSWAP is niet per definitie gekoppeld aan de schaal van toepassing (perceel of regio).

Een andere manier om opbrengstderving te bepalen is toepassing van MetaSWAP-WOFOST. Dit levert een regionale of landelijke berekening van gewasopbrengst voor maatwerkberekeningen (droogte, natschade, zoutschade). Hierbij kunnen vooralsnog geen indirecte effecten worden meegenomen.

3. Hoe verwijs ik naar Waterwijzer Landbouw?

Voor literatuurverwijzingen naar Waterwijzer Landbouw kunt u de volgende citatie gebruiken: Werkgroep Waterwijzer Landbouw (2018). Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie. STOWA, Amersfoort, Rapport 2018-48.