Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)

Terug
Projectcode 443281
Uitvoerders

KWR Watercycle Research Institute, Alterra

Thema Waterbeheersing
Einddatum 2-7-2014

Voor water- en natuurbeheerders is het belangrijk om te weten welk eisen de natuur stelt aan de waterhuishouding. In de computerapplicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur hebben KWR en Alterra op inzichtelijke wijze in beeld gebracht welke eisen de natuur stelt aan onder meer de grondwaterstand. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van de Waternood-systematiek. Deze applicatie wordt in dit project geactualiseerd.

Achtergrond

In de applicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur en de onderliggende database is veel informatie samengebracht over de relatie tussen waterhuishouding en vegetatie. Op basis van de verzamelde informatie zijn kritische ranges vastgesteld waarbij vegetatietypen kunnen voorkomen. Deze ranges kunnen worden gebruikt bij de bepaling van het optimale grondwaterregime voor de realisatie van beoogde natuurdoelen. Aangegeven zijn kritische ranges ten aanzien van grondwaterstand (GVG, GLG), vochtvoorziening (dagen droogtestress), grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven bij welke zuurgraad, zoutgehalte en voedselrijkdom de vegetatietypen en de daaruit afgeleide doeltypen (natuurdoeltypen, habitattypen en beheertypen) kunnen voorkomen.

Actualisatie

In voorjaar 2014 is een volledig vernieuwde versie van de Hydrologische Randvoorwaarden Natuur uitgebracht, versie 3. In deze versie is gebruik gemaakt van veel nieuwe meetgegevens, waaronder gegevens van referentiepunten in gebieden van Staatsbosbeheer. Het aantal vegetatietypen waarvoor gegevens zijn opgenomen in de applicatie is uitgebreid van 250 naar ruim 400. En ook zijn nu habitattypen en beheertypen toegevoegd als eenheden waarvoor de vereisten ten aanzien van de waterhuishouding worden weergegeven.

Toepassing bij bepaling optimale grond- en oppervlaktewaterwaterregime natuur

De hydrologische vereisten uit de applicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur kunnen in het Waternood-GIS Instrumentarium worden gebruikt voor de bepaling van het optimale grond- en oppervlaktewaterwaterregime voor de functie natuur. Daartoe worden de hydrologische vereisten omgezet in zogenaamde doelrealisatiefuncties. Gebruikers van het GIS-Instrumentarium kunnen tabellen met de nieuwe doelrealisatiefuncties aanmaken exporteren vanuit de applicatie. Een uitzondering is gemaakt voor de SNL-beheertypen: die zijn zo breed omgrensd, en daardoor zo heterogeen ten aanzien van de hydrologische condities, dat ze niet gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor de bepaling van het optimale grondwaterregime voor de natuur. Waar doelen zijn aangegeven in termen van beheertypen dienen deze eerst te worden vertaald naar nauwer gedefinieerde eenheden als natuurdoeltypen of vegetatietypen.

Producten

  • Downloaden van applicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur versie 3. Klik HIER