Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Doelbenadering aquatische natuur in Waternood

Terug
Rapportnr 2005-17
ISBN 90.5773.298.x
Type Rapport
Prijs € 19
Datum 17-8-2005

Documenten

Download Bestel

Waternood is een methode die als leidraad wordt gebruikt voor het ontwerp en beheer van waterhuishoudkundige infrastructuur in het regionale waterbeheer. De STOWA ondersteunt deze methode via het Waternood-instrumentarium. Hiermee kande doelrealisatie van grondgebruiksfuncties worden bepaald, essentiƫle informatie om een GGOR te bepalen.

In de eerste versie van het Waternood-instrumentarium (2002) is een applicatie voor aquatische natuur ontwikkeld. Deze applicatie ging uit van een gevolgbenadering, waarbij wordt geredeneerd vanuit de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen op een aquatisch ecosysteem. Dit heeft tot het inzicht geleid dat de waarde van het Waternood-instrumentarium voor de eindgebruikers (waterbeheerders) sterk zou verbeteren door de implementatie van een doelbenadering, waarbij wordt uitgegaan van de randvoorwaarden die een aquatisch ecosysteem oplegt aan waterhuishoudkundige ingrepen.

Dit rapport beschrijft het functioneel ontwerp van een eerste versie van een applicatie die uitgaat van deze zogenaamde doelbenadering voor aquatische natuur in het Waternood-instrumentarium versie 2. Met deze applicatie kunnen per watertype op het niveau van Kaderrichtlijntypen, Natuurdoeltypen en Aquatische Supplementtypen, abiotische randvoorwaarden voor het voorkomen van een optimale levensgemeenschap in beken en sloten worden bepaald. Dit gebeurt op basis van de eisen die indicatorsoorten stellen aan die randvoorwaarden. De applicatie biedt de mogelijkheid om de mate van doelrealisatie zowel abiotisch (op basis van de toestand van door beheer stuurbare variabelen) als biotisch (op basis van gevoeligheid voor verstoring van aanwezige macrofauna, macrofyten en vissen) te berekenen.

Met dit onderzoek en de bijbehorende applicatie hopen we waterbeheerders een instrument in handen te geven om bij het (her )inrichten van gebieden meer aandacht te besteden aan de eisen vanuit de aquatische natuur en aquatische natuur een meer gelijkwaardige plaats te geven bij afwegingen naast andere grondgebruikfuncties.