Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waternood Kansrijkdom Module. Pilotstudie in Noord-Nederland en toepassing voor vervaardiging waterkansenkaarten voor natuur

Terug
Rapportnr 2011-17
ISBN 978.90.5773.505.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 20-6-2011

Documenten

Download Bestel
Samen met KWR Watercycle Research Institute en de noordelijke waterschappen heeft STOWA een speciale Kansrijkdom Module ontwikkeld en toegepast bij een casestudie voor de Drenthsche Aa. Met deze module is het mogelijk om te bepalen welke typen vegetaties ontwikkeld kunnen worden bij een bepaalde combinatie van bodem, hydrologie en (peil)beheer. De resultaten van de studie worden voorgelegd aan de Commissie Waternood en de Waternoodgebruikers die advies uitbrengen over het inbouwen van deze de Kansrijkdom Module in het zogenoemde Waternoodinstrumentarium.

Achtergrond
In het regionale waterbeheer wordt in toenemende mate rekening gehouden met de eisen die natuur stelt aan de (grond)waterhuishouding, bijvoorbeeld bij het bepalen van de gewenste grond­- en oppervlakte­waterregime (GGOR) en bij de opstelling van de Natura 2000 ­beheerplannen. Hierbij vormen hydrologische en ecologische modellen een belangrijk hulpmiddel, zoals het Waternoodinstrumentarium van STOWA.

Met het huidige instrumentarium is het mogelijk na te gaan of de hydrologische condities geschikt zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van de beoogde natuurdoelen. Als blijkt dat de hydrologische situatie niet geschikt is voor de natuurdoelen, is het gewenst om te kijken naar andere natuurdoelen die wel gerealiseerd kunnen worden.

Tijdens de studie is hiervoor een separate Kansrijkdom Module ontwikkeld en toegepast in een casestudie voor de Drentsche Aa. Hieruit komt naar voren dat de module goed bruikbaar is voor de voorspelling van de potentiële plantengroei in beekdalen en hoger gelegen droge gronden.